تبلیغات
دروس مرمت و معماری - قوانین و مقررات حاکم بر معاملات
درود

برای درس کارگاه مرمت (کارشناسی ارشد) ، گزارش پیوست که مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر معاملات به عنوان گزارش دوم در نظر گرفته شده:


1.5mb


هدایت به بالای